Länkar till filerna:

Kallelse

            Kallelse till extra möte i Stenungsunds båtklubb

Datum: 28 september 2020

Plats: Nösnäsgymnasiets aula  Mötet startar klockan 19.00 OBS! ”Fika” serveras inte

I aulan skall utspridda placeringar användas. Vill du som medlem undvika att delta i mötet, kan fullmakt lämnas. (se § 3.) Fullmaktsblankett kommer att finnas med i möteshandlingarna. Den kan gälla för annan klubbmedlem som skall närvara eller lämnas i SBK:s brevlåda som fullmakt för ordförande Reidar Grefjord enligt det som anges på fullmaktsblanketten.

Dagordning

§ 1.        Extra-mötet öppnas (därefter sker § 6 och 7!)

§ 2.        Extra-mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.        Röstlängd fastställs

Medlem äger en röst. Röstning med fullmakt medges med mer än en fullmakt. (Denna ändring mot vad stadgarna anger, har skett enligt beslut av Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten för föreningar på grund av Covid-19.)

§ 4.        Val av två justerare

§ 5.        Val av två rösträknare

§ 6.        Val av ordförande för mötet

§ 7.        Val av sekreterare för mötet

§ 8.        Behandling av ärende

Dagordningen innehåller att besluta om muddring och bryggbyte i enlighet med de handlingar/underlag som tagits fram inför extra-mötet.

I beslutet ingår att förprojekteringskostnader på maximalt 100 000:- godkänns.

Handlingarna finns tillgängliga i klubbhuset senast en vecka före medlemsmötet. Medlem kan få handlingarna skickade med post om så önskas.

Kontakta i detta fall klubben via e-mail på sbkkansli@gmail.com

§ 9.        Mötet avslutas

Välkommen! Hälsar styrelsen för Stenungsunds båtklubb, genom ordförande Reidar Grefjord