Länk till kallelse:

Årsmöte kallelse

/2020-09-20

20. Sep, 2020

Kallelse till årsmöte och höstmöte i Stenungsunds båtklubb

Kallelse till årsmöte och höstmöte i Stenungsunds båtklubb
Datum: 11 november 2020 Start kl 18:00
Plats: Kulturhuset Fregatten stora salen
Utspridd placering tillämpas.
Närvarande medlem kan ha fullmakt för fler än 1 medlem.
Årsmötet startar klockan 18.00 När årsmötet avslutats, sker omedelbart
konstituerande styrelsemöte. Därefter startar höstmötet så snart som möjligt.
(OBS! Det är nu inte klart om SBK kan ordna ”Fika” i pausen mellan mötena.
Det kan bli till att ha med eget. Besked kommer senare.)
Dagordning
§ 1. Årsmötet öppnas (därefter sker § 6 och 7!)
§ 2. Årsmötet stadgeenligt utlyst
Årsmöte skall utlysas senast åtta veckor före dess avhållande genom anslag på Båtklubbens anslagstavla
samt hemsida.
Medlemskallelse till årsmötet skall meddelas senast två veckor före mötet. Kallelsen skall innehålla
dagordning och information gällande eventuella motioner. Medlemskallelse får sändas som E-post.
§ 3. Röstlängd fastställs
Medlem äger en röst. Röstning med fullmakt medges med mer än 1 fullmakt.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet är särskilt föreskriven i dessa stadgar.
Avgörandet sker genom öppen omröstning, utom för de fallen att någon fordrar sluten sådan.
Vid öppen omröstning äger ordföranden utslagsröst och vid sluten omröstning skall lotten avgöra.
§ 4. Val av två justerare
§ 5. Val av två rösträknare
§ 6. Val av ordförande för årsmötet
§ 7. Val av sekreterare för årsmötet
§ 8. Beslut om dagordningen
§ 9. Föredragande av protokoll från föregående medlemsmöte
Det var höstmötet 20191118.
§ 10. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
för senaste verksamhetsåret. ( dvs. 2019)
§ 11. Revisionsberättelse
§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 13. Nästa kalenderår (dvs vad blev det 2020 och vad kan 2021 innehålla)
§ 14. Beslut angående styrelsearvoden för kommande verksamhetsår
§ 15. Motioner till årsmötet och eventuellt uteslutningsärende
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast onsdag 7/10 -20.
Inkomna motioner anslås i SBK:s klubbhus. Styrelsen skall behandla inkomna motioner inför
medlemsmöten och ta fram ett yttrande till mötet.
Motion och styrelsens yttrande skall finnas tillgängligt två veckor före mötet.
På mötet bör motionären föredra sin motion, varefter styrelsens yttrande föreläggs.
§ 16. Val av föreningsfunktionärer (jämna årtal)
Kassör 4 Ledamöter 1 Revisor 1 Revisorssuppleant
§ 17. Val av tre ledamöter till valberedningen inför kommande årsmöte, varav en
sammankallande
§ 18. Övriga frågor
§ 19. Mötet avslutas
Styrelsen kommer här att ha det konstituerande styrelsemötet. Därefter startar höstmötet.
Dagordning för höstmötet 11/11 -20 i Fregatten, Stenungsund.
§ 1. Mötets öppnas.(Därefter sker § 6 och 7!)
§ 2. Höstmötets stadgeenliga utlysande.
Enligt stadgarna skall kallelse anslås senast 8 veckor före höstmötet.
§ 3. Fastställande av röstlängd.
Medlem äger en röst. Röstning med fullmakt medges med mer än 1 fullmakt.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet är särskilt föreskriven i stadgarna.
Avgörandet sker genom öppen omröstning, utom för de fallen att någon fordrar sluten sådan.
Vid öppen omröstning äger ordföranden utslagsröst och vid sluten omröstning skall lotten avgöra.
Röstlängd skall biläggas protokoll.
§ 4. Val av två justerare.
§ 5. Val av två rösträknare.
§ 6. Val av ordförande för höstmötet.
§ 7. Val av sekreterare för höstmötet.
§ 8. Fastställande av dagordningen.
§ 9. Föredragande av protokoll från föregående medlemsmöte.
Detta medlemsmöte var årsmötet tidigare på kvällen 11/11 -20.
§ 10. Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
I anslutning till denna punkt, kommer styrelsen att redovisa vad långtidsplanen innehåller.
§ 11. Beslut om avgifter för nästa kalenderår.
§ 12. Motioner till höstmötet.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast onsdag 7/10 -20.
Inkomna motioner anslås i SBK:s klubbhus.
Motion och styrelsens yttrande skall finnas tillgängligt två veckor före mötet.
På mötet bör motionären föredra sin motion, varefter styrelsens yttrande föreläggs.
§ 13. Övriga frågor.
§ 14. Mötet avslutas.
Välkommen! Hälsar styrelsen för Stenungsunds båtklubb, genom ordförande Reidar Grefjord
2